Rentowność

Miara efektywnego zarządzania zasobami wyrażana poprzez efekt / zysk.

Najczęściej rentowność wykazywana jest w kategoriach finansowych przy pomocy wskaźnika rentowności, który wprost odnosi się do zysku, czy też stopy zwrotu.