Dyrektywa Unii Europejskiej

Unijny akt prawny wskazujący rezultaty konieczne do osiągnięcia poprzez odpowiednio wdrażane zapisy prawne.

Adresatami dyrektywy są wyłącznie państwa Unii Europejskiej. Ten akt prawny ma wiążącą formę w zakresie docelowego rezultatu, który powinien być osiągnięty w każdym państwie członkowskim. Państwo członkowskie samodzielnie decyduje o sposobie wdrożenia treści dyrektywy w ramy własnego porządku prawnego.