Podaż

To po prostu ilość dóbr lub usług oferowanych na rynku przez producentów/usługodawców.

O wielkości podaży decyduje cena, po której producenci/usługodawcy godzą się dostarczać dobra/usługi na rynek.