Operacje otwartego rynku

Instrument polityki pieniężnej banku centralnego, który pozwala regulować wielkości pieniądza w obiegu.

Operacje otwartego rynku to transakcje dokonywane z inicjatywy banku centralnego z bankami komercyjnymi. Polegają na zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub dewiz, a także bonów pieniężnych (z reguły 7 dniowych) emitowanych na własny rachunek przez bank centralny. Poprzez te transakcje bank centralny wpływa na płynność i zdolności emisyjne banków komercyjnych, wysokość stóp procentowych oraz efektywność funkcjonowania rynku pieniężnego.