Bon pieniężny

Krótkoterminowy papier wartościowy emitowany przez bank centralny.

Bony pieniężne to dyskontowe papiery dłużne emitowane przez Narodowy Bank Polski. Ich nominał wynosi 10.000 zł, a termin wykupu od 1 do 364 dni.

Oferowane są tylko bankom komercyjnym na cotygodniowych przetargach. Są jednym z najważniejszych instrumentów międzybankowego rynku pieniężnego. Ułatwiają one zarządzanie codzienną płynnością bankom komercyjnym oraz utrzymanie stóp procentowych na tym rynku na poziomie pożądanym przez bank centralny (w ramach tzw. operacji otwartego rynku).